به مراجع در مورد نگرش کارگران نسبت به صاحبان آسیاب خود