بیوگاز با استفاده از پلی استایرن گسترش یافته بویلر بخار را اخراج کرد