دستگاه تراش با دستگاه کپی سیلندر سوراخ تن آسیاب گلوله