می تواند گرانیت را به طور مستقیم از معدن در پان خریداری کند