می توانید از شن و ماسه برای انفجار ماسه مرطوب استفاده کنید