به همین دلیل کارخانه های مورد استفاده در کارخانه سیمان