چرا باید هماتیت خشک باشد قبل از قرار دادن آن در کوره