میزان ساییدگی پایین آسیاب سنگ معدن با 100 میلی متر