اثر خورشید از اندازه توپ و بارگیری پودر بر روی فرز