از کارگران کارخانه برنامه های کاربردی منطقه انجمن کارخانه سنگ سوپ